Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Informace o cookies Prohlášení o ochraně soukromí

zavřít

měna : Kč

Košík  

Nákupní košík je prázdny

0 Kč Doručení
0 Kč K úhradě

Pokračovat k zaplacení

Reklamační podmínky

Kde uplatnit reklamaci

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace provozovna společnosti UV-Tan s.r.o., se sídlem V Chotejně 1307/9, Praha 10, 10200 (otevírací dobadle telefonické dohody).

 

Adresa záručního a pozáručního servisu

Zakoupené výrobky se servisují v provozovně společnosti UV-Tan s.r.o., se sídlem V Chotejně 1307/9, Praha 10, 10200, (otevírací doba dle telefonické dohody).

 

Osobní doručení / přepravní služby

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou prosím přiložte průvodní dopis s podrobným popisem vady.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu reklamačního oddělení prodejce prosím zásilku viditelně označte nápisem “REKLAMACE” a přiložte:

1) reklamované zboží včetně kompletního příslušenství (v jiných případech jen po předchozí domluvě)
2) průvodní dopis s vypsanými vadami a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo), včetně čísla bankovního účtu, kam budou popřípadě vráceny peníze.

Kupující je povinen prokázat, že kupní smlouva byla uzavřena, zejména je třeba prokázat, co bylo předmětem koupě, za jakou cenu a kdy a mezi kým k uzavření kupní smlouvy došlo. Pokud se kupujícímu nepodaří dostatečným způsobem prokázat výše uvedené skutečnosti, není možné právo uplatnit. Posouzení, zda předložený důkaz je dostatečný, záleží na individuálním posouzení prodejce s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. V případě, že v této věci nedojde ke shodě, je oprávněn rozhodnout pouze soud.

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato, stejně tak zboží zaslané na dobírku. Peníze budou vráceny převodem na účet.

 

Jak zabalit výrobek k reklamaci

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci prosím předejte zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

 

Neoprávněné reklamace

V případě neoprávněné reklamace je v možnostech prodávajícího takto neoprávněnou reklamaci zamítnout včetně písemného odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta. Toto písemné odůvodnění bude neprodleně zasláno na korespondenční adresu kupujícího. 

 

Lhůty pro vyřízení reklamací

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

* Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované  zboží do reklamačního řízení
* Odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
* Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

Rozpor s kupní smlouvou

(stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou)
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodejce si vyhrazuje právo v případě výměny zboží na výměnu zboží za věc jiného typu, avšak stejných nebo lepších parametrů.